Spitalul Județean de Urgență Bistrița caută medic urolog

1370

Spitalul Județean de Urgență Bistrița, în conformitate cu prevederile Ordinul Ministerului Sănătății nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, scoate la concurs pe o perioadă determinată, dar nu mai mult de 1 an, un post de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Compartimentul Urologie. Dosarul de înscriere la concurs se va depune la Serviciul RUNOS al SJU Bistrița, str. Basmului, nr. 2, Bistrița, și va cuprinde următoarele acte:
* cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
* copie de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau dovadă a promovării examenului de specialitate;
* copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
* dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 477 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
* cazierul judiciar;
* certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
* chitanță de plată a taxei de concurs în valoare de 150 de lei;
* copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și poate fi găsită pe site-ul www.ms.ro.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS al Spitalului Județean de Urgență Bistrița, la telefonul 0263.214.818.